Gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK)

GKK dirba trečiadieniais 13.00-14.00 val.

GKK sudėtis:

  • Virgina Ruškienė – komisijos pirmininkė (Gargždų ligoninė, vyriausioji gydytoja);
  • Virginija Dužinienė (Gargždų ligoninė, sveikatos statistikė);
  • Voldimara Jasmontaitė (Gargždų ligoninė, vaikų ligų gydytoja);
  • Vida Ronkaitytė (Gargždų ligoninė, gydytoja chirurgė);
  • Rožė Žilinskienė (Gargždų ligoninė, gydytoja chirurgė);
  • Ina Karečkaitė (Gargždų PSPC, vyr. gydytojo pavaduotoja).

Komisijos pirmininkę jos laikinojo nedarbingumo, kasmetinių atostogų bei kvalifikacijos kėlimo metu pavaduoja Voldimara Jasmontaitė (Gargždų ligoninė, vaikų ligų gydytoja).

Komisijos narę Iną Karečkaitę jos laikinojo nedarbingumo, kasmetinių atostogų bei kvalifikacijos kėlimo metu pavaduoja Lina Mikalauskaitė (Gargždų PSPC, bendrosios praktikos gydytoja) arba Petras Serapinas (Gargždų PSPC, vyriausiasis gydytojas).

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės gydytojų konsultacinės komisijos darbo reglamentas

I. Bendroji dalis

Šis reglamentas nustato Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės gydytojų konsultacinės komisijos (toliau-GKK) darbo tvarką.

GKK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, komisijos nuostatais ir šiuo reglamentu. GKK sudaryta Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės (toliau- Gargždų ligoninė) vyriausiosios gydytojos ir Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Gargždų PSPC vyriausiojo gydytojo 2004-12-31 įsakymu Nr. 40/82, todėl GKK savo darbe abiejų įstaigų vadovų įsakymais.

GKK veikla grindžiama kolegialiu klausimų sprendimu, teisėtumo ir viešumo principais, taip pat asmenine GKK narių atsakomybe už komisijos veiklą.

GKK veiklos efektyvumą savo organizaciniu praktiniu darbu užtikrina GKK pirmininkas.

II. Klausimų GKK pateikimas

Gargždų ligoninės, Gargždų PSPC bei kitų ASPĮ su kuriomis yra sudarytos GKK paslaugų teikimo sutartys, gydytojai nukreipia pacientus į GKK teisės aktų nustatyta tvarka užpildydami gydymosi stacionare ligos istoriją (F Nr. 003/a) arba ambulatorinę sveikatos istoriją (F Nr. 025/a).

Gydytojų nukreipimus nustatytos formos žurnaluose registruoja ir pateikia GKK posėdžiui sekretorė. Sekretorė prieš GKK posėdį patikrina ar nukreipimas atitinka formalius reikalavimus. Esant neatitikimams, nurodo gydytojams trūkumus bei jų pašalinimo būdus.

Gydantis gydytojas, nukreipdamas pacientą į GKK turi informuoti apie posėdžio laiką.

III. GKK posėdžiai

GKK posėdžiai vyksta pagal Gargždų ligoninės ir Gargždų PSPC vyr. gydytojų patvirtintus darbo grafikus – 1 kartą per savaitę t.y. trečiadienį  nuo 13 val. Posėdžiai vyksta lietuvių kalba.

Posėdžiams vadovauja GKK pirmininkas, jo nesant GKK pirmininko pavaduotojas. GKK posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip trys gydytojai.

Į GKK posėdžius, teisės aktų nustatytais atvejais yra kviečiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ekspertas arba vyr. specialistas (toliau – ekspertas).

GKK narys, negalintis dalyvauti posėdyje, informuoja apie tai pirmininką o jeigu jo nėra – pavaduotoją.

Posėdžio metu yra apžiūrimas pacientas, objektyviai įvertinama simptomatika, išanalizuojama pateikta medicininė dokumentacija. Surinktų ir apibendrintų duomenų pagrindu yra priimama išvada. Išvada priimama bendru GKK narių ir ekspertų sutarimu. GKK narys ar ekspertas, nesutinkantis su išvada turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę bei pareikalauti, kad ji būtų įrašyta į medicininius dokumentus. Suformuluota išvada yra užrašoma į GKK išvadų registravimo žurnalą (F Nr.035/a), medicininius dokumentus (F Nr. 003/a arba F Nr. 025/a) bei duomenys suvedami elektroninėje sistemoje.

GKK išvados yra patvirtinamos visu narių (gydytojų) parašais bei asmeniniais antspaudais, eksperto parašu (jei dalyvavo posėdyje) bei GKK antspaudu.

Remiantis GKK išvadomis, pacientui yra išduodami nustatytos formos dokumentai, kuriame yra įrašoma GKK išvada.

IV. Reglamento priėmimas, patvirtinimas ir keitimas

Reglamentas priimamas komisijos posėdyje bendru sutarimu. Reglamentą tvirtina GKK pirmininkas parašu.

Reglamentas gali būti keičiamas, papildomas posėdžių metu GKK pirmininko, pavaduotojo narių iniciatyva.

GYDYMO TARYBA

Gydymo tarybos sudėtis:

Gydymo tarybos pirmininkė – vyriausioji gydytoja Virgina Ruškienė;

Gydymo tarybos pavaduotoja – vyr. gydytojos pavaduotoja medicinai Irena Stalmokienė;

Gydymo tarybos nariai:

  • Vaikų ligų gydytoja Voldimara Jasmontaitė;
  • Gydytoja chirurgė Vida Ronkaitytė;
  • Vidaus ligų gydytoja Aldona Rimkienė;
  • Vidaus ligų gydytoja Bernarda Valinčienė.

Gydymo tarybos veikla:

Svarsto ir teikia siūlymus ligoninės teikiamai asmens sveikatos priežiūrai organizuoti ir tobulinti.

Svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus.

Analizuoja ir teikia siūlymus dėl gydytojų ir kitų specialistų kvalifikacijos kėlimo poreikių ir būdų.

Analizuoja ir teikia siūlymus dėl medikamentų poreikio ir jų racionalaus naudojimo.

Analizuoja kokybės standartų įdiegimą ligoninės skyriuose ir teikia siūlymus.

Siūlo administracijai sudaryti gydytų pacientų mirties atvejų nagrinėjimo komisijas.

Siūlo administracijai epidemiologijos, hospitalinių infekcijų kontrolės klausimų nagrinėjimo komisijas.

Organizuoja pacientų apklausas teikiamai asmens sveikatos priežiūrai ligoninėje įvertinti.

Gydymo taryba svarstomais klausimais teikia rekomenduojamojo pobūdžio siūlymus administracijai; jei administracija su siūlymu nesutinka, gydymo taryba turi teisę siūlymą teikti steigėjui.

SLAUGOS TARYBA

Slaugos tarybos pirmininkė Daiva Narutienė.

Slaugos tarybos narės: Danguolė Čėsnienė, Vilma Riaukienė, Violeta Gagilienė, Juozapina Šimkienė, Vilma Galdikienė, Vida Gedvilienė.

Slaugos tarybos susirinkimai organizuojami pagal poreikį.

Slaugos tarybos veikla:

Svarsto pacientų slaugos organizavimą ir teikia siūlymus slaugos kokybei tobulinti.

Organizuoja pasitarimus, seminarus ar konferencijas slaugos specialistams slaugos kokybės gerinimo klausimais.

Analizuoja ir teikia siūlymus dėl kvalifikacijos kėlimo poreikių ir būdų.

Analizuoja ir teikia siūlymus dėl slaugos priemonių poreikio ir jų racionalaus naudojimo.

Organizuoja pacientų apklausą slaugos kokybei įvertinti.

Slaugos taryba svarstomais klausimais teikia rekomenduojančio pobūdžio siūlymus administracijai.

STEBĖTOJŲ TARYBA

Stebėtojų tarybos sudėtis:

Viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės atstovai:

Viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė – Gintarė Domarkė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja.

Viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė – Jolanta Papievienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirta atstovė – Vaiva Budrė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Vytautas Butkus, Klaipėdos rajono savivaldybės vicemeras.

Įstaigos deleguota atstovė – Margarita Getspudienė, Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės gydytoja.

Viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro atstovai:

Viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė – Gintarė Domarkė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja.

Viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė – Irena Gailiuvienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirta atstovė – Vaiva Budrė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos paskirtas atstovas – Vytautas Butkus, Klaipėdos rajono savivaldybės vicemeras.

Įstaigos deleguota atstovė – Birutė Mikaliūnienė, Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja.

Stebėtojų taryba sudaryta remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T11-234 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“, atnaujinta redakcija 2023 m. rugsėjo 28 d. Nr. T11-320.

Eiliniai stebėtojų tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Neeiliniai tarybos posėdžiai kviečiami tuo atveju, kai to motyvuotai prašo klausimo pateikėjas arba kai klausimo sprendimas turi neatidėliotiną pobūdį.